ace-daily-validation-cfc12-v4_1_v4_2

2023-05-28_cfc12-v4.1/v4.2 2023-05-27_cfc12-v4.1/v4.2 2023-05-26_cfc12-v4.1/v4.2 2023-05-25_cfc12-v4.1/v4.2 2023-05-24_cfc12-v4.1/v4.2 2023-05-23_cfc12-v4.1/v4.2 2023-05-22_cfc12-v4.1/v4.2 2023-05-21_cfc12-v4.1/v4.2 2023-05-20_cfc12-v4.1/v4.2 2023-05-19_cfc12-v4.1/v4.2 2023-05-18_cfc12-v4.1/v4.2 2023-05-17_cfc12-v4.1/v4.2 2023-05-16_cfc12-v4.1/v4.2 2023-05-15_cfc12-v4.1/v4.2 2023-05-14_cfc12-v4.1/v4.2 2023-05-13_cfc12-v4.1/v4.2 2023-05-12_cfc12-v4.1/v4.2 2023-05-11_cfc12-v4.1/v4.2 2023-05-10_cfc12-v4.1/v4.2 2023-05-09_cfc12-v4.1/v4.2 2023-05-08_cfc12-v4.1/v4.2 2023-05-07_cfc12-v4.1/v4.2 2023-05-06_cfc12-v4.1/v4.2 2023-05-05_cfc12-v4.1/v4.2 2023-05-04_cfc12-v4.1/v4.2 2023-05-03_cfc12-v4.1/v4.2 2023-05-02_cfc12-v4.1/v4.2 2023-05-01_cfc12-v4.1/v4.2 2023-04-30_cfc12-v4.1/v4.2 2023-04-29_cfc12-v4.1/v4.2 2023-04-28_cfc12-v4.1/v4.2 2023-04-27_cfc12-v4.1/v4.2 2023-04-26_cfc12-v4.1/v4.2 2023-04-25_cfc12-v4.1/v4.2 2023-04-24_cfc12-v4.1/v4.2 2023-04-23_cfc12-v4.1/v4.2 2023-04-22_cfc12-v4.1/v4.2 2023-04-21_cfc12-v4.1/v4.2 2023-04-20_cfc12-v4.1/v4.2 2023-04-19_cfc12-v4.1/v4.2 2023-04-18_cfc12-v4.1/v4.2 2023-04-17_cfc12-v4.1/v4.2 2023-04-16_cfc12-v4.1/v4.2 2023-04-15_cfc12-v4.1/v4.2 2023-04-14_cfc12-v4.1/v4.2 2023-04-13_cfc12-v4.1/v4.2 2023-04-12_cfc12-v4.1/v4.2 2023-04-11_cfc12-v4.1/v4.2 2023-04-10_cfc12-v4.1/v4.2 2023-04-09_cfc12-v4.1/v4.2 2023-04-08_cfc12-v4.1/v4.2 2023-04-07_cfc12-v4.1/v4.2 2023-04-06_cfc12-v4.1/v4.2 2023-04-05_cfc12-v4.1/v4.2 2023-04-04_cfc12-v4.1/v4.2 2023-04-03_cfc12-v4.1/v4.2 2023-04-02_cfc12-v4.1/v4.2 2023-04-01_cfc12-v4.1/v4.2 2023-03-31_cfc12-v4.1/v4.2 2023-03-30_cfc12-v4.1/v4.2 2023-03-29_cfc12-v4.1/v4.2 2023-03-28_cfc12-v4.1/v4.2 2023-03-27_cfc12-v4.1/v4.2 2023-03-26_cfc12-v4.1/v4.2 2023-03-25_cfc12-v4.1/v4.2 2023-03-24_cfc12-v4.1/v4.2 2023-03-23_cfc12-v4.1/v4.2 2023-03-22_cfc12-v4.1/v4.2 2023-03-21_cfc12-v4.1/v4.2 2023-03-20_cfc12-v4.1/v4.2 2023-03-19_cfc12-v4.1/v4.2 2023-03-18_cfc12-v4.1/v4.2 2023-03-17_cfc12-v4.1/v4.2 2023-03-15_cfc12-v4.1/v4.2 2023-03-14_cfc12-v4.1/v4.2 2023-03-13_cfc12-v4.1/v4.2 2023-03-12_cfc12-v4.1/v4.2 2023-03-11_cfc12-v4.1/v4.2 2023-03-10_cfc12-v4.1/v4.2 2023-03-09_cfc12-v4.1/v4.2 2023-03-08_cfc12-v4.1/v4.2 2023-03-07_cfc12-v4.1/v4.2 2023-03-06_cfc12-v4.1/v4.2 2023-03-05_cfc12-v4.1/v4.2 2023-03-04_cfc12-v4.1/v4.2 2023-03-03_cfc12-v4.1/v4.2 2023-03-02_cfc12-v4.1/v4.2 2023-03-01_cfc12-v4.1/v4.2 2023-02-28_cfc12-v4.1/v4.2 2023-02-27_cfc12-v4.1/v4.2 2023-02-26_cfc12-v4.1/v4.2 2023-02-25_cfc12-v4.1/v4.2 2023-02-24_cfc12-v4.1/v4.2 2023-02-23_cfc12-v4.1/v4.2 2023-02-22_cfc12-v4.1/v4.2 2023-02-21_cfc12-v4.1/v4.2 2023-02-20_cfc12-v4.1/v4.2 2023-02-19_cfc12-v4.1/v4.2 2023-02-18_cfc12-v4.1/v4.2 2023-02-17_cfc12-v4.1/v4.2 2023-02-16_cfc12-v4.1/v4.2 2023-02-15_cfc12-v4.1/v4.2 2023-02-14_cfc12-v4.1/v4.2 2023-02-13_cfc12-v4.1/v4.2 2023-02-12_cfc12-v4.1/v4.2 2023-02-11_cfc12-v4.1/v4.2 2023-02-10_cfc12-v4.1/v4.2 2023-02-09_cfc12-v4.1/v4.2 2023-02-08_cfc12-v4.1/v4.2 2023-02-07_cfc12-v4.1/v4.2 2023-02-06_cfc12-v4.1/v4.2 2023-02-05_cfc12-v4.1/v4.2 2023-02-04_cfc12-v4.1/v4.2 2023-02-03_cfc12-v4.1/v4.2 2023-02-02_cfc12-v4.1/v4.2 2023-02-01_cfc12-v4.1/v4.2 2023-01-31_cfc12-v4.1/v4.2 2023-01-30_cfc12-v4.1/v4.2 2023-01-29_cfc12-v4.1/v4.2 2023-01-28_cfc12-v4.1/v4.2 2023-01-27_cfc12-v4.1/v4.2 2023-01-26_cfc12-v4.1/v4.2 2023-01-25_cfc12-v4.1/v4.2 2023-01-24_cfc12-v4.1/v4.2 2023-01-23_cfc12-v4.1/v4.2 2023-01-22_cfc12-v4.1/v4.2 2023-01-21_cfc12-v4.1/v4.2 2023-01-20_cfc12-v4.1/v4.2 2023-01-19_cfc12-v4.1/v4.2 2023-01-18_cfc12-v4.1/v4.2 2023-01-17_cfc12-v4.1/v4.2 2023-01-16_cfc12-v4.1/v4.2 2023-01-15_cfc12-v4.1/v4.2 2023-01-14_cfc12-v4.1/v4.2 2023-01-13_cfc12-v4.1/v4.2 2023-01-12_cfc12-v4.1/v4.2 2023-01-11_cfc12-v4.1/v4.2 2023-01-10_cfc12-v4.1/v4.2 2023-01-09_cfc12-v4.1/v4.2 2023-01-08_cfc12-v4.1/v4.2 2023-01-07_cfc12-v4.1/v4.2 2023-01-06_cfc12-v4.1/v4.2 2023-01-05_cfc12-v4.1/v4.2 2023-01-04_cfc12-v4.1/v4.2 2023-01-03_cfc12-v4.1/v4.2 2023-01-02_cfc12-v4.1/v4.2 2023-01-01_cfc12-v4.1/v4.2 2022-12-31_cfc12-v4.1/v4.2 2022-12-30_cfc12-v4.1/v4.2